วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Transaction Processing System(TPS)
Transaction Processing System(TPS)
ระบบสารสนเทศสำหรับการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกค้า ประเภทของลูกค้า จำนวนและราคาของสินค้าที่ขายไป รวมทั้งวิธีการชำระเงินของลูกค้า
ระบบสารสนเทศแบ่งตามลักษณะงานที่ระบบสนับสนุน
1.ระบบประมวลผลรายการการเปลี่ยนแปลง (Transaction Processing System)
2.ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการ (Management Information System)
3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
4.ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System) เช่น ใช้ในการจำแนกกลยุทธ์
5.ระบบอัฉริยะ (Intelligence System) เช่น ระบบ EI
ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
-พัฒนาขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษ1952
-เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจในยุคแรก
-ช่วยในเรื่องการทำงานที่มีลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆกัน (Repetitive)
-เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มักเก็บตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real time)
-สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักขององค์กร เอื้อำนวยในการปฏิบัติงานประจำ สามารถทำได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อาทิ การซื้อวัตถุดิบ การวางบิลลูกค้า การคำนวณเงินเดือน การส่งสินค้าแก่ลูกค้า
-ดังนั้นTPS จึงเป็นระบบที่มีความสำคัญมาก เป็นหัวใจของธุรกิจ
ลักษณะของระบบTPS
ต้องเชื่อถือได้ และห้ามให้มีการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการทำงานเป็นยังไงก็ต้องเป็นเช่นนั้น กล่าวคือ Business Process เป็นยังไงก็เป็นนยังงั้นเลย เช่น การนำฝากของธนาคาร
คุณสมบัติของระบบTPS
-มีการประมวลข้อมูลจำนวนมาก
-แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากภายใน และผลที่ได้เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในองค์กรเป็นหลัก
-กระบวนการประมวลผลข้อมูลมีการดำเนินการเป็นประจำวัน เช่น ทุกวัน
-มีการประมวลที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือสูง
-มีความซับซ้อนในการคิดคำนวณน้อย
-มีการรักษษความปลอดภัย
-ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน

วงจรการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง

1.Data Entry
การบันทึกข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น POS ในซุปเปอร์มาณ์เก็ต
2.Transaction Processing
-Real time ข้อมูลถูกประมวลผลทันที /Online/Require high fault tolerant
  ข้อดี     เป็นการบันทึกข้อมูลทันที เหมาะกับธุรกิจE-Commerce
  ข้อเสีย  ฟุ่มเฟื่อย เพราะการอัพเดตทันทีทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หากองค์กรนั้นๆไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตลอดเวลา
-Batch Online ข้อมูลถูกรวบรวมไว้ แล้วทำการประมวล ณ เวลาที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องออนไลน์  
3.Database Updating
การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล และการจัดการกับฐานข้อมูล
    สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
-ความถูกต้องของข้อมูล
-ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เช่น ในขณะซื้อของระบบก็ต้องมีการอัพเดตสินค้าที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับการขาย มีสินค้าอยู่จริง หรือการจองโรงแรม เป็นต้น
4.Document and Report Generation
ออกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.Inquiry Processing
เป็นรับคำร้องสอบถามข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ เอ็กซ์ทราเน็ต เว็บบราวเซอร์ ตลอดทั้งระบบจัดการฐานข้อมูล
และนำเสนอในรูปแบบเอกสารสำหรับพิมพ์ เช่น การร้องขอครวจสอบยอด

วัตถุประสงค์ของTPS
1.เพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นประจำวัน
2.เพื่อผลิตแล้เตรียมสารสนเทศสำหรับระบบประเภทอื่นๆ
3.เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้ใช้ระบบTPS
-ผู้ทำงานระดับปฏิบัติการ (Operation level)
-ผู้ควบคุมดูเลองค์กร (Low-level Supervisor)
-ผู้จัดการ

ตัวอย่างของระบบTPSในแต่ละฟังก์ชั่นงาน
·    
·                    ระบบสารสนเทศทางการตลาด เช่น การสนับสนุนในการขาย หรือ ระบบสนับสนุนฐานลูกค้า เป็นต้น
-Mass customization เช่น DELL หรือ Jaguar ซึ่งมีการขายออนไลน์ ลูกค้าสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตัวเองได้
-Personalization เช่น Car and Car insurance
-Advertising and Promotion เช่น Target marketing though Emails
-Improving Shopping เช่น RFID tag payment ที่นำมาใช้มาใช้ในการจัดการด้านสินค้าคงคลัง, Self-checkout station ซึ่งเป็นลักษณะของการจ่ายราคาสินค้าด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องมีcashier ทำให้สามารถลดค่าจ้างที่ต้องจ้างแรงงานในการทำงาน


ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
-การประมวลผลเงินเดือน
-ระบบการประมวลผลพนักงาน เช่น จำนวนพนักงาน การลาออก การเกษียณ
-Work Time
-Benefits Administration
        -Training
        -Performance Record
        -Recruitment
             สามารถหางานได้จากWebsite ต่างๆ/ใช้ในการคัดคนเพื่อเข้าทำงาน โดยผ่านการดูจากSocial 
software  เช่น ISLAND CARETAKER (The Best Job in the World) การท่องเที่ยวของออสเตรเลียต้องการหาคนไปดูแลเกาะ โดยประกาศให้เงินเดือนให้เยอะมาก ซึ่งความจริงแล้วต้องการโฆษณาเกาะนี้ เพราะแต่เดิมเป็นเกาะไม่ค่อยมีคนรู้จัก ซึ่งการโฆษณานี้ทำให้ปัจจุบันเกาะนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมไปแล้ว
            หรือ กรณี Pixel ที่มีการขายพื้นที่ 1 million dollar per pixel ซึ่งความจริงแล้วต้องการใช้ตรงนี้เป็นการโฆษณาเพื่อให้คนสนใจในตราสินค้าของตน

Training Device
-Web base video clip
-Mobile Device
-Virtual reality
-Interactive simulations เช่น การเรียนขับเครื่องบิน หรือ การซ้อมรบ

Web analytics Tools
สามารถใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ฐานลูกค้า เช่น Google Analyticอ่านพฤติกรรมของผู้ใช้ได้
http://www.google.co.th/intl/th_ALL/analytics/tour.html

E-procurement คือ กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการทำงานมีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม โดยระบบจะเชื่อมโยงขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายในระบบขององค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) ซึ่งเริ่มจากการจัดทำคำขอใบคำขอเสนอซื้อหรือขาย (RFQ: Request for Quotation, RFP: Request for Proposal) จนถึงการรับสินค้า (Goods Receive) และรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับ Supplier ผ่าน Marketplace เพื่อซื้อ-ขายผ่าน Online Catalogue  เช่น บริษัทTisco ใช้ระบบE-Procurement ของ Officemate ในการสั้งซื้อสินค้า ทำให้บริษัทได้รับความสะดวก โดยเริ่มแรกมีการให้ความรู้แก่พนักงานก่อน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งพนักงานมีโควต้าในการจัดซื้อได้โดยตรง การนำE-Procumentจึงตอบสนองความต้องการของUserได้เลย

EXAMPLE CASE 
Internet Market Research &  Proctor and Gamble
เช่น บริษัทได้มีการผลิตยาสีฟันเพื่อฟันขาว เนื่องจากการรักษาฟันในต่างประเทศมีราคาแพงมาก โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้หญิงที่มีฐานะ และคนแม็กซิกัน

Integrated Accounting Software
เป็นการนำซอฟแวร์หลายอย่างมาใช้ร่วมกันกับระบบAccounting เช่น  XBRL(Extensible Business Reporting Language) คือ การติดแถบรหัส (Bar Code) บนบัญชีงบการเงิน เป็นการอ้างถึงภาษามาตรฐานของการรายงานงบการเงิน แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด

Software Help Cirque du Soleil
ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการคระละครสัตว์ โดยใช้ในการแชร์Data และบริหารด้านโลจิสติกส์ รวมถึงSupply chain

DARTMOUTH-HITCHCOOK  MEDICAL CENTER
ในโรงพยาบาลมีTransaction เยอะมาก มีผลต่อการจัดการภายในหน่วยงานทำให้เกิดการสั่งของแบบOver supply เลยมีการนำระบบ Wireless มาใช้ในการสั่งยา โดยที่ข้อมูลจะตรงไปที่ผู้ขาย ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายและความผิดพลาดในการสั่งยาของโรงพยาบาล

Traffic Control at Airports
ระบบจองTaxi โดยผ่านระบบGPSที่มีการระบุสถานที่จุดหมายปลายทาง ทำให้ลูกค้าได้แท็กซี่ที่รวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าปลอดภัย คนขับก็ได้ลูกค้าแน่นอน

Modernizing TPS Saved Time & Money
เช่น Pizza HUT สามารถดูเบอร์เพื่อจัดส่งจากสาขาที่ใกล้ที่สุด หรือระบบราชการที่นำมาใช้ในการออกใบขับขี่ และการนัดการสอบใบขับขี่ รวมถึงการทำบัตรหรือเอกสารทางราชการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมด

FedEx
ใช้ในการจัดส่งสินค้า และเก็บข้อมูลของลูกค้า


รายงาน
Radio Frequency Identification (RFID) เป็นระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.. 1980 โดยที่อุปกรณ์ RFID ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆเช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน และเมื่อไร ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้น ๆ ในปัจจุปันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อน  ทำงานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียนข้อมูล    RFID มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบบาร์โค้ดดังนี้
-          มีความละเอียด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า ซึ่งทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละ   ชิ้นแม้จะเป็น SKU (Stock Keeping Unit – ชนิดสินค้า) เดียวกันก็ตาม
-          ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการอ่านข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดหลายสิบเท่า
-          สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลาย ๆ แถบ RFID
-          สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับได้โดยไม่จำเป็นต้องนำไปจ่อในมุมที่เหมาะสมอย่างการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Non-Line of Sight)
-          ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี RFID นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 99.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์
-          สามารถเขียนทับข้อมูลได้ จึงทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งจะลดต้นทุนของการผลิตป้ายสินค้า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของรายรับของบริษัท
-          สามารถขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านข้อมูลซ้ำที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบาร์โค้ด
-          ความเสียหายของป้ายชื่อ (Tag) น้อยกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์
-          ระบบความปลอดภัยสูงกว่า ยากต่อการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ
-          ทนทานต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก
 เช่น การใช้ในฟาร์ม เพื่อระบุลักษณะสัตว์แต่ละตัว, การใช้ในบัตรประชาชน หรือ บัตรพนักงาน เพื่อระบุลักษณะของแต่ละบุคคล, การชำระเงินอัตโนมัติ, หารพัฒนาเพื่อใช้ในSupply Chain, การติดตามสินค้าในระบบโลจิสติกส์, การเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของเจ้าของบัตร หรือ กรณี Wall MART มีการติดtag เอาไว้ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ ทำให้ช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ในการวางสินค้า และป้องกันสินค้าขาด
 ปัญหา
-เนื่องจากการอ่านข้อมูลมีความรวดเร็วมาก ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว
-การล้วงข้อมูล ซึ่งทำได้ง่าย เช่น หากเกิดปัญหาระบบล่ม ก็จะทำให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปได้
อนาคต
จะมีRFIDเป็นสองทาง คือ สามารถอ่านข้อความและสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นๆแสดงให้เห็นด้วย

Speech recognition หมายถึง การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะฟังคำพูดและตัดสินใจได้ว่าคำพูดนั้นเป็นคำว่าอะไรหรืออีกความหมายหนึ่งคือการนำ File Audio ที่บรรจุเสียงพูดนำมาแปลงเป็น Text ได้
ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทำให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้ได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น
-  การใช้เสียงพูดในการต่อโทรศัพท์แทนการกดปุ่มบนแป้น
-  การสั่งให้ระบบทำงานด้วยเสียงแทนการกดด้วย Keyboard
-  การอนุญาตผ่านระบบโดยใช้ลักษะเสียงของแต่ละบุคคลแทนการใช้ Password
ข้อดี
1.สามารถใช้กับคนทีปกติหรือคนพิการก็ได้
2.ช่วยในการประหยัดเวลา สำหรับคนที่พิมพ์ช้า หรือไม่ถนัดในการเขียน
ข้อเสีย
1.ผู้ใช้ต้องออกเสียงให้ชัดเจน
2.ขณะใช้ต้องปราศจากเสียงรบกวน
3.เกิดความผิดพลาดในการอ่านข้อมูล
ในปัจจุบันมีการใช้ในศาลเพื่อเก็บข้อความที่ตัดสิน นอกจากนี้ยังมีการใช้ในการสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการเติมเงินบัตรโทรศัพท์ และใช้ในระบบตอบรับอัตโนมัติ ในประเทศไทยมีการนำมาประยุกต์กับการควบคุมรถเข็นสำหรับคนพิการเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่

Virtualization คือ การจำลองเครื่องเสมือนด้วยซอฟต์แวร์ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง สามารถทำงานเป็นเครื่องเสมือนหลายๆ ระบบได้ โดยแต่ละรบบมีทรัพยากรหน่วยความจำ, ฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเสมือนที่เป็นอิสระต่อกัน เครื่องเสมือนแต่ละเครื่องจึงสามารถมีระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เป็นของตนเองโดยอิสระ
ข้อดี
1.ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีการรวมServerมาไว้ด้วยกัน
2.สามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย
3.อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร
4.ระบบเสมือนมีความคล่องตัว สามารถปรับขนาดได้ เพื่อรองรับApplication ที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสีย
1.เสียทรัพยากรบางส่วน ทำให้เครื่องช้าลงได้
2.ยังไม่มีการใช้มากนัก หากเกิดปัญหาอาจหาอุปกรณ์ทดแทนได้ยาก ขาดผู้เชี่ยวชาญ
3.ราคาสูง
4.หากเกิดปัญหาขัดข้องเพียงบางส่วนอาจทำให้ทั้งหมดเกิดปัญหาได้

Forensic Accounting(การบัญชีสืบสวน) เป็นการใช้ทักษะด้านการเงินและแนวคิดทางด้านการสืบสวนสอบสวน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สืบสวน และสอบสวนข้อมูลทางการเงินเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อหาหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต
-จุดประสงค์
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การทำลายข้อมูล และการทำลายเครือข่ายขององค์กร1 ความคิดเห็น:

 1. ยังไงรบกวน โพสท์ (comment) ในหัวข้อ

  "รบกวน นศ คลาส AI613 sem 2/2553 ทุกคนคะ"

  โดยโพสท์

  ชื่อ + นามสกุล + รหัส นศ + Username ลงในนี้ topic นั้นด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการเช็คงานต่างๆคะ

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ